در کدام مقطع تحصیل میکنید؟
(9.523%) 4
پیش دانشگاهی
(54.76%) 23
سوم دبیرستان
(16.66%) 7
دوم دبیرستان
(19.04%) 8
اول دبیرستان

تعداد شرکت کنندگان : 42